ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJ spolenosti Xalarm s.r.o.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Zásady zpracování osobních údaj se vztahují na:

(i)  zpracování osobních údaj uživatel Aplikace provádné Spoleností bhem používání Aplikace, případn dalších služeb, které pod znakou xalarm Spolenost provozuje;

(ii)  zpracování osobních údaj návštvník Webových stránek provádné Spoleností bhem návštvy Webových stránek;

(iii)  zpracování osobních údaj ze strany Spolenosti bhem trvání obchodního vztahu s dodavateli zboží a služeb;

(iv)  zpracování osobních údaj pi plnní právních povinností Spolenosti;

(v)  zpracování osobních údaj, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávnných zájm Spolenost

(vi)  zpracovávání osobních údaj na základ souhlasu udleného Spolenosti. 

Cílem tchto Zásad vydaných Spoleností v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) . 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, ve znní pozdjších pedpis (dále jen jako „GDPR“), je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Spolenost jako správce osobních údaj zpracovává o fyzických osobách pi poskytování svých služeb a k jakým účelm a jak dlouho Spolenost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními pedpisy zpracovává, komu a z jakého dvodu je může pedat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údaj náleží a jak mohou tato práva uplatovat.

Tyto Zásady jsou účinné od 15.6.2023 a jsou vydány v souladu s GDPR za účelem splnní informaní povinnosti Spolenosti jako správce dle l. 13 a l. 14 GDPR.

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJ

Spolenost je správcem osobních údaj ve smyslu l. 4 odst. 7 GDPR. Spolenost tedy shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelskéinnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).                                                                                                                             

3. POVĚŘENEC OSOBNÍCH ÚDAJ

Spolenost není povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údaj. Pověřenec pro ochranu osobních údaj tak ve Spolenosti nebyl jmenován.

Spolenost jako správce osobních údaj lze kontaktovat písemn na adrese:

Xalarm s.r.o., Vinohradská 29/93, Vinohrady, 120 00 Praha 2,případn na následující e-mailové adrese: info@xalarm.cz.

4. OSOBNÍÚDAJE ZPRACOVÁVANÉSPOLENOSTÍ

Osobním údajem je dle l. 4 odst. 1 GDPR jakákoli informace, která se vztahuje k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osob. Identifikovanou osobou jsou v tomto případ:

(i)  uživatelé Aplikace;

(ii)  návštvníci Webových stránek;

(iii)  dodavatelé Spolenosti;

(iv)  uchazei o zamstnání ve Spolenosti;

(v)  adresáti obchodních sdlení.  

Identifikovatelnou fyzickou osobou je pak fyzická osoba, kterou lze přímo i nepřímo identifikovat, zejména odkazem na uritý identifikátor, například jméno, identifikaní číslo, lokaní údaje, síťový identifikátor nebo na jeden i více zvláštních prvk fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo spoleenské identity této fyzické osoby.

V rámci Aplikace uživatelé vyplují informace do svého uživatelského profilu. Pi vyplování uživatelského profilu pak mohou být uživatelem uvedeny i údaje, které jsou dle l. 9 GDPR považovány za citlivé osobní údaje (náležející do zvláštní kategorie osobních údaj). V případ Aplikace se konkrétn jedná o údaje týkající se zdravotního stavu. Ke zpracovávání takových osobních údaj je v souladu s l. 9 odst. 2 GDPR vyžadován souhlas uživatele Aplikace (blíže k udlení souhlasu l. 5.4. tchto Zásad).

V souvislosti s poskytováním služeb Spoleností může docházet ke zpracování níže uvedených osobních údaj. Spolenost upozoruje, že o uživatelích Aplikace shromažďuje z níže uvedeného výčtu pouze omezený okruh osobních údaj, který je blíže vymezen v l. 5.1. tchto Zásad.

4.1. ZÁKLADNÍ OSOBNÍ IDENTIFIKANÍÚDAJE

 • jméno a příjmení;
 • adresa bydlišt, sídla i provozovny;
 • IO, DI.

4.2. KONTAKTNÍÚDAJE

 • e-mail;
 • telefonní číslo;
 • kontaktní adresa. 

4.3. PLATEBNÍÚDAJE

 • číslo bankovního účtu;
 • údaje o provedených platbách;
 • další údaje z daových doklad.

4.4. ÚDAJE UVEDENÉ V DOTAZNÍKU V APLIKACI

 • pohlaví;
 • vk, resp. náležitost k urité vkové skupin;
 • údaje týkající se zdravotního stavu.

4.5. ÚDAJE ZÍSKANÉ PI POUŽÍVÁNÍAPLIKACE

 • zempisná poloha používaného zařízení;
 • identifikátor používaného zařízení.

4.6. ÚDAJE UVEDENÉ V ŽIVOTOPISE

 • informace o vzdlání;
 • informace o praxi; 
 • informace o osobních zájmech;
 • další informace uvedené v životopise.                                                                                 

4.7. ZÁZNAM PÍSEMNÉ KOMUNIKACE

Jedná se zejména o osobní údaje obsažené v e-mailové a písemné komunikaci se Spoleností a o osobní údaje obsažené v chatu mezi uživateli Aplikace.

5. ÚEL, DOBA A PRÁVNÍ DVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ UŽIVATELAPLIKACE A NÁVŠTVNÍKWEBOVÝCH STRÁNEK

Jak již bylo uvedeno vúvodu tchto Zásad, podnikatelskáinnost Spolenosti spočívá zejména v provozování Aplikace, k jejíž podpoe spolenost provozuje Webové stránky. Pi využívání Aplikace jejími uživateli a pi návštv Webových stránek pak dochází ke zpracovávání osobních údaj uživatel Aplikace a návštvník Webových stránek.

Pi návštv Webových stránek dochází ke zpracovávání soubor cookies, pro bližší informace o tom, jaké soubory cookies a jakým zpsobem Spolenost tyto soubory zpracovává, navštivte sekci Cookies na webových stránkách www.xalarm.cz.

Osobní údaje uživatel Aplikace mohou být zpracovávány z následujících právních dvod:

5.1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ PI PLNNÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI

Spolenost uzavírá s uživateli Aplikace smlouvu, na jejímž základ je jim povinna umožnit používání Aplikace. Zhlediska plnní smluvních povinností tedy Spolenost zpracovává osobní údaje uživatel, aby zajistila provoz Aplikace, a tím dostála svým smluvním závazkm vůči uživatelm.

Uživatelé mají možnost se s fungováním a účelem jednotlivých funkcí Aplikace seznámit ve všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „VOP“), jež jsou k dispozici na Webových stránkách a lze je otevřít i prostednictvím Aplikace. Za účelem řádného fungování Aplikace poskytují uživatelé Spolenosti pi používání Aplikace mimo jiné následující osobní údaje:

 • pi vytvoení účtu: e-mailová adresa, případn jméno a příjmení, rok narození nebo další osobníúdaje, budou-li součástí uživatelského jména uživatele;
 • pi vytvoení účtu pomocí účtu na sociální síti nebo jiného účtu (nap. na Facebooku, Googlu nebo Applu): jméno a příjmení, e-mailová adresa;
 • pi vyplnní dotazníku: zdravotní stav;
 • pi chatu s dalšími uživateli Aplikace: osobní údaje obsažené v chatu;
 • pi vyplnní nouzového kontaktu: telefonní číslo tetí osoby dle volby uživatele Aplikace;
 • pi běžném používání Aplikace: zempisná poloha používaného zařízení a identifikátor používaného zařízení.

Co se týče údaj o zdravotním stavu uživatele, jde ze strany Spolenosti o zpracovávání osobních údaj jak za účelem plnní smluvní povinnosti dle VOP, tak o zpracovávání osobních údaj na základ souhlasu (viz l. 5.4. tchto Zásad).

Spolenost výslovn uvádí, že shromažďování osobních údaj ve form zempisné polohy používaného zařízení a identifikátoru používaného zařízení je v souladu s příslušnými ustanoveními VOP provádno i z dvodu zajištní bezpenosti uživatel Aplikace pro případ krizových situací.

Používání Aplikace je uživatelm poskytováno za úplatu, proto jsou Spoleností zpracovávány platební údaje uživatel.
 
Osobn
í údaje uživatel Aplikace jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Spoleností a daným uživatelem a dále po dobu pti let od jeho ukonení

5.2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ PI PLNNÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI

Spolenost zpracovává osobní údaje v případech, kdy je to nutné k plnní zákonných povinností ukládaných Spolenosti relevantními právními pedpisy. Zejména se jedná o osobní údaje, jejichž prostednictvím může Spolenost prokázat, že spluje povinnosti ukládané GDPR. Spolenost například uchovává data, která dokládají, že uživatelé Aplikace udlili souhlas se zpracováním svých osobních údaj.

5.3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ NA ZÁKLAD OPRÁVNNÉHO ZÁJMU SPOLENOSTI

Spolenost má oprávnný zájem na neustálém zlepšování svých služeb a vývoji služeb nových, z toho dvodu Spolenost například analyzuje, jak se chovají uživatelé jejích služeb, aby mohla svou nabídku nadále vylepšovat. Dále může Spolenost zpracovávat osobní údaje za účelem vyhodnocování eventuálních bezpenostních rizik a jejich odstranní, aby byl zachován nejvyšší bezpenostní standard Aplikace.

Spolenost dbá na prevenci, detekci a potírání podvod a dalších nezákonných nebo neoprávnných aktivit v rámci Aplikace. Za tímto účelem mohou být také zpracovávány osobní údaje uživatel Aplikace, a to zejména v rámci komunikace s uživateli, kteří nahlásili problematické chování jiného uživatele, a v rámci vyhodnocování aktivity uživatel Aplikac

V případ, že by nkterý uživatel Aplikace svým jednáním zpsobil Spolenosti škodu nebo újmu, je Spolenost oprávnna osobní údaje uživatel zpracovávat na základ oprávnného zájmu spočívajícího v uplatování škodních nárok proti danému uživateli. Spolenost také zpracovává osobníúdaje pro účely své obrany v případ soudního sporu.

Osobní údaje je Spolenost za tímto účelem oprávnna uchovávat po dobu promlecí lhty dle zákona . 89/2012 Sb., obanského zákoníku, ve znní pozdjších pedpis (dále jen „obanský zákoník“).

5.4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ NA ZÁKLAD SOUHLASU

Vzhledem k povaze Aplikace dochází ke zpracovávání citlivých osobních údaj (zvláštní kategorie osobních údaj) ve smyslu l. 9 GDPR, piemž se jedná o osobní údaje týkající se zdravotního stavu uživatel Aplikace (dále jen „Citlivé osobníúdaje“). V souladu s l. 9 odst. 2 GDPR je ke zpracovávání Citlivých osobních údaj vyžadován souhlas uživatele.

Poskytnutím Citlivým osobních údaj pi vyplnní dotazníku v rámci Aplikace je Spolenosti udlen souhlas k jejich zpracování v souladu s tmito Zásadami. V nkterých případech může uživatel Aplikace svj souhlas odvolat tím, že upraví nastavení v dotazníku nebo smaže svj profil v Aplikaci. V každém případ může uživatel svj souhlas kdykoli odvolat tak, že Spolenost kontaktuje prostednictvím kontaktních údaj uvedených v l. 3 tchto Zásad.

Spolenost dále zpracovává osobníúdaje pro účely zasílání obchodních sdlení, byl-li k tomu udlen souhlas. Souhlas je možné vzít kdykoliv zpt.

Pro marketingové účely Spolenost zpracovává zejména kontaktní údaje (typicky e-mailovou adresu), případn základní osobní identifikaníúdaje.

Osobní údaje za výše uvedenými účely Spolenost uchovává po dobu udlení souhlasu k jejich zpracovávání.

6. ÚEL, DOBA A PRÁVNÍ DVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ DODAVATEL A UCHAZEČŮ O ZAMSTNÁNÍ VE SPOLENOSTI

Spolenost pi své podnikatelské innosti využívá dodávek zboží a služeb od tetích osob, v dsledku ehož dochází i ke zpracovávání osobních údaj externích dodavatel zboží a služeb Spolenosti. Spolenost dále pi své podnikatelskéinnosti realizuje náborové aktivity (získávání uchazečů o zamstnání ve Spolenosti), v této souvislosti dochází ke zpracovávání osobních údaj uchazečů o zamstnání ve Spolenosti.

Osobní údaje dodavatel a uchazečů o zamstnání mohou být Spoleností zpracovávány z následujících právních dvod:

 • plnní smluvních povinností, vetn sjednání smlouvy;
 • plnní zákonných povinností;
 • na základ oprávnného zájmu Spolenosti;
 • na základ souhlasu.  

6.1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ PI PLNNÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI

Spolenost nemůže své služby poskytovat bez svých dodavatel, a tím pádem ani bez znalosti jejich osobních údaj, z toho dvodu musí osobní údaje tchto osob shromažďovat a dále zpracovávat. Osobní údaje pi plnní smluvní povinnosti zpracovává Spolenost za účelem zajištní řádného fungování své podnikatelskéinnosti, což zahrnuje práv plnní smluv uzavených s dodavateli zboží a služeb.

Pro tyto účely jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu základních osobních identifikaních údaj, kontaktních údaj, platebních údaj a dalších údaj nezbytných pro plnní dotené smlouvy. Pro plnní smluvních povinností musejí být také nezbytn zpracovávány osobní údaje obsažené v záznamu písemné komunikace mezi Spoleností a dodavateli.

Tyto osobní údaje jsou Spoleností zpracovávány pouze po dobu existence smluvního vztahu a dále po dobu pti let od ukonení poskytování služeb i dodávek zboží ze strany dodavatele Spolenosti, případn po dobu, po kterou to Spolenosti ukládají právní pedpisy.

6.2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ PI PLNNÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI

Pi provozování podnikatelské innosti je Spolenost povinna plnit povinnosti vyplývající mimo jiné z následujících právních pedpis:

 • zákon . 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znní pozdjších pedpis;
 • zákon . 586/1992 Sb., o daních z příjm, ve znní pozdjších pedpis;
 • zákon . 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis.

Nkteré osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy na fakturách i jiných dokladech). V pedchozím odstavci uvedené zákony ukládají Spolenosti tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud Spolenosti tedy vznikne zákonná povinnost takové doklady uchovávat, jsou uloženy spolu s nimi i osobní údaje dodavatel (resp. zamstnanc a len orgán dodavatel v případ právnických osob) uvedené na příslušném dokladu.

6.3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ NA ZÁKLAD OPRÁVNNÉHO ZÁJMU SPOLENOSTI

V případ, že by dodavatel Spolenosti nesplnil svj závazek vůči Spolenosti nebo by Spolenosti v dsledku jednání i opomenutí dodavatele vznikla jiná škoda nebo újma, jak je definuje obanský zákoník, je Spolenost oprávnna osobní údaje dodavatele zpracovávat na základ oprávnného zájmu spočívajícího ve vymáhání pohledávek Spolenosti a/nebo urení, ochran a výkonu právních nárok Spolenosti.

Spolenost také zpracovává osobníúdaje pro účely své obrany v případ soudního sporu.

Osobní údaje je Spolenost za tímto účelem oprávnna uchovávat po dobu promlecí lhty dle obanského zákoníku. Za tímto účelem Spolenost zpracovává zejména údaje o prbhu poskytování služeb nebo dodávek zboží a záznam komunikace mezi Spoleností a dodavatelem.

6.4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ NA ZÁKLAD SOUHLASU

Spolenost na základ souhlasu shromažďuje informace o uchazečích o zamstnání ve Spolenosti, a to pro účely svých náborových aktivit, které spočívají v obsazování konkrétní pracovní pozice, nebo pro účely uchovávání takových údaj pro případ obsazování relevantní pracovní pozice v budoucnu, tj. pro účely uložení do databáze Spolenosti.

Pro účely náborových aktivit Spolenost zpracovává zejména základní osobní identifikaní údaje, kontaktní údaje a údaje uvedené v životopise uchazee, případn v odvodnných případech osobníúdaje obsažené vzáznamu písemné komunikace mezi Spoleností a uchazeem.

Osobní údaje za výše uvedenými účely Spolenost uchovává po dobu udlení souhlasu k jejich zpracovávání ze strany uchazee o zamstnání ve Spolenosti.

7. PEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ TETÍM STRANÁM

Spolenost pi plnní svých závazk a povinností vyplývajících ze smluv uzavených s dodavateli a uživateli Aplikace využívá odborné služby tetích osob. Pokud tyto tetí osoby zpracovávají osobní údaje pedané Spoleností, mají postavení zpracovatel osobních údaj a zpracovávají osobní údaje pouze v souladu s pokyny udlenými jim Spoleností a nesmí je využívat jinak.

Konkrétn se jedná o:

 • externí poskytovatele daového poradenství a účetních služeb;
 • externí poskytovatele právních služeb;
 • externí poskytovatele cloudových služeb;
 • externí vývojáře softwaru;
 • externí poskytovatele služeb správy IT systém, počítaové sít a hardwaru.

Se zpracovateli osobních údaj dle pedešlého odstavce má Spolenost uzavené smlouvy o zpracování osobních údaj, které zaruují nejmén stejnou úrove ochrany osobních údaj jako tyto Zásady.

Spolenost dále v rámci plnní svých zákonných povinností pedává osobní údaje správním orgánm a dalším orgánm veejné moci, pokud Spolenosti takovou povinnost ukládají příslušné právní pedpisy. Zejména může Spolenost pedávat jakékoliv osobní údaje uvedené v tchto Zásadách orgánm inným v trestním řízení, pokud o n v souladu s právními pedpisy upravujícími trestnířízení požádají.

8. ZABEZPEENÍ OSOBNÍCH ÚDAJ

Spolenost zavedla a udržuje nezbytná technická a organizaní opatení, procesy vnitní kontroly a opatení k zajištní bezpenosti informací v souladu s nejlepší péčí o své uživatele, která odpovídá možnému hrozícímu riziku pro subjekty údaj. Zárove Spolenost zohleduje stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje ped náhodnou ztrátou, zniením, zmnami, neoprávnným zveejnním nebo přístupem. Tato opatení mohou zahrnovat zejména:

 • pijetí piměřených krok kzajištní odpovdnosti zamstnanc a len orgán Spolenosti a subjekt spolupracujících se Spoleností, kteří mají přístup k osobním údajm;
 • školení zamstnanc Spolenosti;
 • pravidelné zálohování dat;
 • implementace postup pro obnovu dat;
 • stanovení postup pro případ bezpenostních incident;
 • fyzická ochrana zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje;
 • softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje.
   
  Zam
  stnanci a lenové orgán Spolenosti a subjekty spolupracující se Spoleností jsou vázáni povinností mlenlivosti o všech skutenostech, které se pi vykonávání inností pro Spolenost dozvdí, a to i po skonení pracovního pomru, lenství v orgánech Spolenosti nebo spolupráce se Spoleností. Podepsané prohlášení o mlenlivosti je součástí pracovní smlouvy zamstnance Spolenosti i smluv uzavíraných sleny orgán Spolenosti a spolupracujícími subjekty. 

9. PRÁVA K OSOBNÍM ÚDAJM

Pokud uplatníte jakékoliv své právo uvedené níže v l. 9.1. až 9.8. tchto Zásad, nebo zaruené Vám relevantními platnými a účinnými právními pedpisy, Spolenost Vás následn informuje o pijatých opateních, případn o vymazání Vašich osobních údaj nebo omezení zpracování Vašich osobních údaj, pokud to bylo pedmtem Vaší žádosti. Dále Spolenost v tomto smyslu vyrozumí i každého příjemce osobních údaj, kterému byly Vaše osobní údaje poskytnuty podle l. 7. tchto Zásad, pokud takové vyrozumní bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepiměřenéúsilí.

Pro uplatnní práv a/nebo získání příslušných informací můžete kontaktovat Spolenost prostednictvím e-mailu info@xpass.cz nebo písemn na adrese sídla Spolenosti uvedené v l. 3 tchto Zásad.

Pokud budete svá práva uplatovat, je Spolenost oprávnna od Vás požadovat poskytnutí nkterých Vašich identifikaních údaj, které jste Spolenosti dříve poskytli. Poskytnutí takových údaj je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skuten zaslán osobou, jejíž osobní údaje Spolenost zpracovává.

Spolenost se zavazuje zaslat odpověď nebo vyjádení nejpozdji do jednoho msíce po obdržení Vaší žádosti. V odvodnných případech si Spolenost vyhrazuje právo tuto lhtu prodloužit až o dva msíce.

9.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJM

Dle l. 15 GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajm, které zahrnuje pedevším právo získat od Spolenosti:

 • potvrzení, zda zpracovává Vaše osobníúdaje;
 • informace o účelech zpracování Vašich osobních údaj;
 • informace o kategoriích zpracovávaných osobních údaj;
 • informace o příjemcích, kterým Vaše osobníúdaje byly nebo budou zpřístupnny;
 • informace o plánované dob zpracování Vašich osobních údaj;
 • informace o existenci práva požadovat od Spolenosti opravu nebo výmaz Vašich osobních údaj nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • informace o zdroji osobních údaj, pokud nejsou získány od Vás;
 • informace o skutenosti, zda jste pedmtem rozhodnutí Spolenosti založeného výhradn na automatizovaném zpracování Vašich osobních údaj, a to vetn automatizovaného profilování na základ Vašich osobních údaj;
 • informace o vhodných zárukách pi pedání Vašich osobních údaj mimo EU. Spolenost poskytne první kopii osobních údaj vždy zdarma.

V případ opakované žádosti je Spolenost oprávnna za kopii osobních údaj účtovat piměřený poplatek. 

9.2. PRÁVO NA OPRAVU NEBO DOPLNNÍ NEPESNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJ

Dle l. 16 GDPR máte právo na opravu nepesných osobních údaj, které o Vás Spolenost zpracovává. S pihlédnutím k účelm zpracování máte také právo na doplnní neúplných osobních údaj, které o Vás Spolenost zpracovává. Opravu nebo doplnní Spolenost provede bez zbyteného odkladu, vždy však s ohledem na své technické možnosti.

9.3. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJ(„PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“)

Dle l. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašich osobních údaj, pokud Spolenost neprokáže oprávnné dvody pro zpracování tchto osobních údaj. Spolenost prohlašuje, že má nastaveny mechanismy pro zajištní automatické anonymizace i výmazu osobních údaj v případ, že již nejsou poteba k účelu, pro njž byly zpracovávány, nebo v případ, že uplynula doba zpracování osobních údaj stanovená tmito Zásadami nebo právními pedpisy.

9.4. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ

Dle l. 18 GDPR máte v případ, že popíráte pesnost Vašich osobních údaj, dvody jejich zpracování, nebo podáte námitku proti jejich zpracování podle l. 21 odst. 1 GDPR, právo na omezení zpracovávání Vašich osobních údaj Spoleností, a to na dobu potebnou k ověření oprávnnosti Vašeho podntu, resp. námitky.

9.5. PRÁVO NA PENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJ

Dle l. 20 GDPR máte právo na penositelnost Vašich osobních údaj, které jste Spolenosti poskytli, a to ve strukturovaném, běžn používaném a strojov itelném formátu. Zárove máte v této souvislosti právo žádat Spolenost o pedání Vašich osobních údaj jinému správci.

V případ, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotení práv a svobod tetích osob, nelze Vaší žádosti vyhovt.

9.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ

Dle l. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údaj Spoleností.

V případ, že Spolenost neprokáže, že existuje závažný oprávnný dvod pro zpracování Vašich osobních údaj, který pevažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, Spolenost zpracování Vašich osobních údaj na základ Vaší námitky ukončí bez zbyteného odkladu.

9.7. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJ

Pokud udlíte Spolenosti souhlas se zpracováním osobních údaj, je možné jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je zapotebí uinit výslovným, srozumitelným a uritým projevem vle, a to bu písemn na adrese sídla Spolenosti, nebo prostednictvím e-mailové adresy info@xpass.cz.

9.8. PRÁVO OBRÁTIT SE NA ÚAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJ

Máte právo podat stížnost týkající se zpracovávání Vašich osobních údaj ze strany Spolenosti, a to u níže uvedeného správního úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údaj

Pplk. Sochora 727/27 170 00 Praha 7

Webové stránky úřadu: www.uoou.cz

10. AKTUALIZACE ZÁSAD

Spolenost Vás tímto upozoruje, že je oprávnna tyto Zásady upravovat i aktualizovat. Jakékoliv zmny tchto Zásad se stanou účinnými po jejich zveejnní na Webových stránkách.